REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tento reklamačný poriadok vychádza z Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "tovar“) v  záručnej dobe.
1.2. "Predávajúci“ je firma IS s.r.o., Wattova 22, 821 04 Bratislava,  IČO 31341781, prevádzka/predajňa Velehradská 9, Bratislava, prevádzkovateľ www.shopisland.sk, www.shopisland.eu
1.3. "Kupujúci“ je alebo spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu) alebo podnikateľ - fyzická alebo právnická osoba.

2. Záručné podmienky

2.1. .Ak tovar vykazuje zjavné chyby, alebo akje  tovar kupujúcemu dodaný v poškodenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takomto prípade má kupujúci nárok na poskytnutie riadneho náhradného plnenia alebo na vrátenie kúpnej ceny. Tiež je moźnosť dohodnúť adekvátne zníženie ceny tovaru.
2.2. V prípade, že sa vyskytnú chyby tovaru v záručnej dobe, môže kupujúci uplatniť reklamáciu.

3. Záručná doba

3.1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy / resp. kúpy tovaru /, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu /§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka/.
3.2.  Záručná doba na tovar pre kupujúceho - podnikateľa / fyzická alebo právnicka osoba /  je bežne 6 mesiacov, riadi sa podmienkami výrobcu tovaru a je  v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.
3.3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
3.4. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim / osobne, dobierka /.

4. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, ktoré vzniknú resp. sa prejavia v záručnej lehote a nie sú spôsobené  konaním kupujúceho

4.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.
4.2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť má kupujúci právo na výmenu veci, alebo na vrátenie peňazí voči vráteniu tovaru, alebo sa kupujúci a predávajúci môžu dohodnúť na primeranej zľave.

5. Vybavenie reklamácie
.
5.1. Reklamácia sa uplatňuje osobne alebo poštou na predajni firmy IS s.r.o., Velehradská 9, 821 08 Bratislava.
5.2. Reklamácia musí byť sformulovaná písomne a musí obsahovať popis závady, chyby tovaru. Písomný  zápis je možné urobiť aj osobne na predajni.
5.3. Spoločne s tovarom odporúčame pre rýchlejšie vybavenie reklamácie doložiť doklad potvrdzujúci kúpu tovaru.
5.4. Opravu reklamovaného tovaru zabezpečuje predajca - firma IS s.r.o., pokiaľ sa predajca a kupujúci nedohodnú inak.
5.5. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže, neodbornej manipulácie, ak tovar bol použitý na iné účely ako je určený, popr. neboli zohľadnené jeho špecifické vlastnosti. / napr. ak je interiérový materiál použitý v exteréri.
5.6. Záruka, uplatnenie reklamácie, náhradne plnenie či už formou tovaru alebo vrátením kúpnej ceny sa týka len zakúpeného tovaru a nie ďaľších prác, činností a nákladov, ktoré mal zákazník s tovarom. /napr. ak zakúpená plotrovacia fólia, ktorá má udávanú životnosť 3 roky, zmení za mesiac svoju farbu, tak predajca poskytne novú fóliu ale nebude hradiť výrobu písmen z tejto fólie / 

6. Záverečné ustanovenia

6.1. Predávajúci poučil spotrebiteľa - kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod a. tohto článku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod b. tohto článku) tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a spotrebiteľ - kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
6.2. Predávajíuci umiestnil tento Reklamačný poriadok aj na kamennej predajni firmy IS s.r.o., ktorá slúži na priamy predaj zákaznikovi a aj ako výdajne miesto objednaného tovaru cez internetové stránky firmy IS s.r.o. 


Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. 9. 2015.